nawigacja

Strona główna
Egzamin wstępny
Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA 2018/2019

I rok


Semestr 1
Geologia regionalna dr hab. prof. U.Wr. Jacek Szczepański 30 godz. - zaliczenie
Język angielski w naukach przyrodniczych dr A. prof. U. Wr. Pietranik 30 godz. - zaliczenie

Nowo przyjętych słuchaczy obowiązuje odbycie szkolenia BHP w systemie e-learningu w wymiarze 4 godzin (0 ECTS)

Semestr 2
Język angielski w naukach przyrodniczych dr hab. prof. U. Wr. A. Pietranik 30 godz. - zaliczenie
Seminarium doktorskie prof. J. Puziewicz, dr hab. prof. U. Wr. J. Szczepański 15 godz. - zaliczenie

II rok


Semestr 3
Filozofia dr hab. prof. U. Wr K. Szlachcic 30 godz. - zaliczenie
Współczesne problemy nauk geologicznych prof. J. Puziewicz 30 godz. - zaliczenie

Przedmiot "Filozofia" może być zastąpiony innym wykładem z zakresu nauk humanistycznych lub ekonomicznych dla słuchaczy studiów doktoranckich w identycznym wymiarze ECTS;

Semestr 4
Seminarium doktorskie prof. J. Puziewicz, dr hab. prof. U.Wr. J. Szczepański 15 godz. - zaliczenie
Kurs dydaktyki dr E. Piwowarczyk 30 godz. - zaliczenieIII rok


Semestr 5Semestr 6
Historia myśli geologicznej prof. J. Puziewicz 15 godz. - zaliczenie;
Seminarium doktorskie prof. J. Puziewicz, dr hab. prof. U. Wr. J. Szczepański 15 godz. - zaliczenie

Do końca III roku studiów należy otworzyc przewód doktorski

IV rok


Semestr 8
Seminarium doktorskie (tylko w wypadku, gdy do końca 8 semestru nie jest przewidywana obrona rozprawy doktorskiej) prof. J. Puziewicz, dr hab. prof. U. Wr. J. Szczepański 15 godz. - zaliczenie

Doktorant może być zwolniony z obowiązku wygłaszania seminarium tylko wtedy, gdy do 31 maja przesłana zostanie do recenzji rozprawa doktorska.
Egzamin doktorski
Obrona pracy doktorskiej


Wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowym Instytutu Nauk Geologicznych UWr./Polskiego Towarzystwa Geologicznego zwalnia z obowiązku wygłaszania seminarium doktoranckiego w danym roku akademickim. Temat referatu musi być związany z tematem pracy doktorskiej i zaakceptowany przez promotora, a referat musi być wygłoszony indywidualnie (nie w zespole współautorskim). Wystąpienie doktoranta podlega ocenie, która jest równoznaczna z oceną za seminarium doktorskie.


Słuchacze studiów doktoranckich są zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej, lub - w przypadku gdy nie ma takiej możliwości - do uczestnictwa i pomocy w zajęciach prowadzonych przez etatowych pracowników Instytutu Nauk Geologicznych. Minimalny wymiar praktyk zawodowych wynosi 10 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego, nie więcej niż 90 godzin.