nawigacja

Strona główna
Egzamin wstępny
Program nauczania

Informacje ogólne

Egzamin wstępny (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się 4 września 2017 o godzinie 9.00 w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. M. Borna 9, sala 220, II piętro). W czasie egzaminu kandydaci zostaną poddani testom sprawdzającym ogólną wiedzę w zakresie nauk o Ziemi oraz umiejętność samodzielnego wypowiadania się na piśmie oraz znajomość języka angielskiego. Pod uwagę jest brana średnia ocen ze studiów licencjackich i magisterskich oraz publikacje kandydata. Termin internetowej rejestracji kandydatów upływa 25 sierpnia, a wymagane dokumenty należy złożyć do Dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska Uniwersytetu Wrocławskiego najpóźniej do 31 sierpnia 2017.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW Uniwersytetu Wrocławskiego.