nawigacja

Strona główna
Egzamin wstępny
Program nauczania

Informacje ogólne

Egzamin wstępny (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się 5 września 2016 o godzinie 9.00 w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. M. Borna 9, sala 220, II piętro). W czasie egzaminu kandydaci zostaną poddani testom sprawdzającym ogólną wiedzę w zakresie nauk o Ziemi oraz umiejętność samodzielnego wypowiadania się na piśmie oraz znajomość języka angielskiego. Pod uwagę jest brana średnia ocen ze studiów licencjackich i magisterskich oraz publikacje kandydata. Termin internetowej rejestracji kandydatów upływa 30 sierpnia, a wymagane dokumenty należy złożyć do Dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska Uniwersytetu Wrocławskiego najpóźniej do 2 września 2016; tam można także otrzymać niezbędne formularze.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW Uniwersytetu Wrocławskiego.